دسته‌ها
گردآوری

نمونه اشعار سهراب سپهری

تا سواد قریه راهی بود.چشم های ما پر از تفسیر ماه زنده بومی ،شب درون آستین هامان.می گذشتیم از میان آبکندی خشک.از کلام سبزه زاران گوش ها سرشار،کوله بار از انعکاس شهر های دور.منطق زبر زمین در زیر پا جاری.زیر دندان های ما طعم فراغت جابجا میشد.پای پوش ما که از جنس نبوت بود ما […]

دسته‌ها
گردآوری

نمونه اشعار سهراب سپهری

آه، در ایثار سطح ها چه شکوهی است !ای سرطان شریف عزلت!سطح من ارزانی تو باد!یک نفر آمدتا عضلات بهشتدست مرا امتداد داد.یک نفر آمد که نور صبح مذاهبدر وسط دگمه های پیرهنش بود.از علف خشک آیه های قدیمیپنجره می بافت.مثل پریروزهای فکر، جوان بود.حنجره اش از صفاف آبی شط هاپر شده بود.یک نفر آمد […]

دسته‌ها
گردآوری

نمونه اشعار سهراب سپهری

آب را گل نکنیم:در فرودست انگار، کفتری می‌خورد آب.یا که در بیشه دور، سیرهٔی پر می‌شوید.یا در آبادی، کوزهٔی پر می‌گردد.آب را گل نکنیم:شاید این آب روان، می‌رود پای سپیداری، تا فرو شوید اندوه دلی.دست درویشی شاید، نان خشکیده فرو برده در آب.زن زیبایی آمد لب رود،آب را گل نکنیم:روی زیبا دو برابر شده است.چه […]

دسته‌ها
گردآوری

نمونه اشعار سهراب سپهری

شب سرشاری بود.رود از پای صنوبرها، تا فراترها رفت.دره مهتاب اندود، و چنان روشن کوه، که خدا پیدا بود.در بلندی‌ها، مادورها گم، سطح‌ها شسته، و نگاه از همه شب نازک‌تر.دست‌هایت، ساقه سبز پیامی را می‌داد به منو سفالینه‌ انس، با نفس‌هایت آهسته ترک می‌خوردو تپش‌هامان می‌ریخت به سنگ.از شرابی دیرین، شن تابستان در رگ‌هاو لعاب […]

دسته‌ها
گردآوری

نمونه اشعار سهراب سپهری

صدای آب می آید ، مگر در نهر تنهایی چه می شویند؟لباس لحظه ها پاک است.میان آفتاب هشتم دی ماهطنین برف ، نخ های تماشا ، چکه های وقت.طراوت روی آجرهاست، روی استخوان روز.چه می خواهیم؟بخار فصل گرد واژه های ماست.دهان گلخانه فکر است.سفرهایی ترا در کوچه هاشان خواب می بینند.ترا در قریه های دور […]

دسته‌ها
گردآوری

نمونه اشعار سهراب سپهری

روزی کهدانش لب آب زندگی می کرد،انساندر تنبلی لطیف یک مرتعبا فلسفه های لاجوردی خوش بود.در سمت پرنده فکر می کرد.با نبض درخت ، نبض او می زد.مغلوب شرایط شقایق بود.مفهوم درشت شطدر قعر کلام او تلاطم داشت.انساندر متن عناصرمی خوابید.نزدیک طلوع ترس، بیدارمی شد.اما گاهیآواز غریب رشددر مفصل ترد لذتمی پیچید.زانوی عروجخاکی می شد.آن […]

دسته‌ها
گردآوری

نمونه اشعار سهراب سپهری

آسمان پر شد از خال پروانه های تماشا.عکس گنجشک افتاد در آب رفاقت.فصل پرپر شد از روی دیوار در امتداد غریزه.باد می آمد از سمت زنبیل سبز کرامت.شاخه مو به انگورمبتلا بود.کودک آمدجیب هایش پر از شور چیدن.(ای بهار جسارت !امتداد تو در سایه کاج های تاملپاک شد.)کودک از پشت الفاظتا علف های نرم تمایل […]

دسته‌ها
گردآوری

نمونه اشعار سهراب سپهری

باراناضلاع فراغت را می شست.من با شن هایمرطوب عزیمت بازی می کردمو خواب سفرهای منقش می دیدم.من قاتی آزادی شن ها بودم.مندلتنگبودم.در باغیک سفره مانوسپهنبود.چیزی وسط سفره، شبیهادراک منور:یک خوشه انگورروی همه شایبه را پوشید.تعمیر سکوتگیجم کرد.دیدم که درخت ، هست.وقتی که درخت هستپیداست که باید بود،باید بودو رد روایت راتا متن سپیددنبال کرد.اماای یاس […]

دسته‌ها
گردآوری

نمونه اشعار سهراب سپهری

به وردپرس خوش آمدید. این اولین نوشتهٔ شماست. این را ویرایش یا حذف کنید، سپس نوشتن را شروع نمایید!