Read more about the article نمونه اشعار محمد رضا شفیعی کدکندی
جایی برای انتشار اشعار و نوشته های من

نمونه اشعار محمد رضا شفیعی کدکندی

به پایان رسیدیم اما نکردیم آغاز فرو ریخت پرها نکردیم پرواز ببخشای ای روشن عشق بر ما ببخشای ببخشای اگر صبح را ما به مهمانی کوچه دعوت نکردیم ببخشای اگر…

0 دیدگاه