گزیده ابیات از عزلیات و اشعار سید حسین رضوی معروف به غبار همدانی