وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

برگزیده سخنان حضرت موسی(در منبع اسلامی)

ربیع الأبرار :قالَ موسى علیه السلام: یا رَبِّ أَینَ أَجِدُکَ ؟ قالَ: یا موسى ، إِذا قَصَدتَ إِلَیَّ فَقَد وَصَلتَ .
ربیع الأبرار : موسى علیه السلام گفت : اى پروردگار من! تو را کجا بیابم؟ فرمود : «اى موسى! هر گاه آهنگ من نمودى، هر آینه رسیده اى».

وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

برگزیده سخنان حضرت موسی(در منبع اسلامی)

ربیع الأبرار :قالَ موسى علیه السلام: یا رَبِّ أَینَ أَجِدُکَ ؟ قالَ: یا موسى ، إِذا قَصَدتَ إِلَیَّ فَقَد وَصَلتَ .
ربیع الأبرار : موسى علیه السلام گفت : اى پروردگار من! تو را کجا بیابم؟ فرمود : «اى موسى! هر گاه آهنگ من نمودى، هر آینه رسیده اى».