شعر کوتاه ایران:قسمت ۳۰

ساغر شفیعی

چندخانه ی کلنگی دیگربایدفروبریزد؟
چندآپارتمان قدبکشد
تا این کوچه دیگر
مرابه یاد تو
نیندازد
***
مژگان عباسلو

از آدم‌ها
خسته‌ام،
مثل جنگجویی
از شمارش زخم‌هایش…