وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

متن کامل انجیل متی/فصل سوم

۱۶ امّا عیسی چون تعمید یافت، فوراً از آب برآمد که در ساعت آسمان بر وی گشاده شد و روح خدا را دید که مثل کبوتری نزول کرده، بر وی می‌آید.
۱۷ آنگاه خطابی از آسمان در رسید که این است پسر حبیب من که از او خشنودم.

وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

متن کامل انجیل متی/فصل دوم

چون عیسی در ایّام هیرودیسِ پادشاه در بیتْ‌لَحِم یهودیه تولّد یافت، ناگاه مجوسی چند از مشرق به اُورْشلیم آمده، گفتند، ۲ کجاست آن مولود که پادشاه یهود است زیرا که ستاره او را در مشرق دیده‌ایم و برای پرستش او آمده‌ایم؟ ۳ امّا هیرودیس پادشاه چون این را شنید، مضطرب شد و تمام اُوْرشلیم با…