کاریکلماتور یعنی کاریکاتوری که با کلمات نوشته می شود. کاریکلماتور سبکی است ترکیب یافته از کاریکاتور و کلمه به عبارتی دیگر، کاریکلماتور بازی باکلمات است.دقیق شدن در معانی گوناگون کلمات و قرار دادن آنهابا ظرافت درکنارهم با استفاده از ترکیبی از آرایه های ادبی ؛ همانند کنایه،تشبیه، ایهام، تمثیل،استعاره ،تضاد تلمیح ،و… همینطور کوتاه بودن ، پختگی بیان ازویژگی های این نوع سبک ادبی یعنی کاریکلماتورمی باشد .

***

توجه: انتشار تمامی نوشته های مرتبط با این موضوع( قانونا و شرعا )تنها با ذکر منبع مجاز می باشد در غیر این صورت جدا از انتشار مطالب خوداری فرمایید.