وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

برگزیده اشعار محمد رضا احمدی/شماره۵

در میان کشتزاران می دوم
و در آستانه ی زمستان
 سخن از گرما می گویم
من چندان هم
برای نشستن در کنار گلهای بنفشه
بیگانه و پیر نیستم
هفته ها از آن روزی گذشته است
که درشکه ی مندرس در برف ما