وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

متن کامل انجیل متی/فصل سوم

۱۶ امّا عیسی چون تعمید یافت، فوراً از آب برآمد که در ساعت آسمان بر وی گشاده شد و روح خدا را دید که مثل کبوتری نزول کرده، بر وی می‌آید.
۱۷ آنگاه خطابی از آسمان در رسید که این است پسر حبیب من که از او خشنودم.