وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

متن کامل انجیل متی/فصل سوم

۱۶ امّا عیسی چون تعمید یافت، فوراً از آب برآمد که در ساعت آسمان بر وی گشاده شد و روح خدا را دید که مثل کبوتری نزول کرده، بر وی می‌آید.
۱۷ آنگاه خطابی از آسمان در رسید که این است پسر حبیب من که از او خشنودم.

وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

متن کامل انجیل توماس/به روایت کشفیات نجع حمادی

بلغور حمل می کرد. هنگامی که [در] راه گام برمی داشت، و هنوز قدری از خانه دور شده بود، دسته کوزه شکست و بلغور در پشت سرش روی راه می ریخت . زن

وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

خلاصه کتاب یوحنا ۱

خلاصه کتاب یوحنا ۱ کتاب مقدس/عهد جدید/مسیحیت **** ۱ خدا نور است و هیچ ظلمت در وی هرگز نیست ۲ گر گوییم که گناه نداریم خود را گمراه می‌کنیم و راستی در ما نیست. ۳ کسی که گوید او را می‌شناسم و احکام او را نگاه ندارد، دروغگو است و در وی راستی نیست ۴…