دسته‌ها
گردآوری

نمونه اشعار : ملک الشعرای بهار

یکی زیبا خروسی بود جنگیبه مانند عقاب از تیزچنگیگشاده سینه و گردن کشیدهبرای جنگ و پرخاش آفریدهنهاده تاجی از یاقوت بر ترگفروهشته دو غبغب چون دو گلبرگدو چشمانش چو دو مشعل فروزاننگاهش خرمن بدخواه سوزانخروشش چون خروش پهلوانانبه هنگام نوا، عزال خوانانز نوک ناخنش تا زیر منقاربه یک گز می‌رسیدی گاه رفتارمیان هر دو بالش […]

دسته‌ها
گردآوری

نمونه اشعار : ملک الشعرای بهار

ما درس صداقت و صفا می‌خوانیمآیین محبت و وفا می‌دانیمزین بی‌هنران سفله ای دل! مخروشکآنها همه می‌روند و ما می‌مانیم

دسته‌ها
گردآوری

نمونه اشعار : ملک الشعرای بهار

افسوس که صاحب نفسی پیدا نیستفریاد که فریادرسی پیدا نیستبس لابه نمودیم و کس آواز ندادپیداست که در خانه کسی پیدا نیست

دسته‌ها
گردآوری

نمونه اشعار : ملک الشعرای بهار

دوشینه ز رنج دهر بدخواهرفتم سوی بوستان نهانیتا وارهم از خمار جانکاهدر لطف و هوای بوستانیدیدم گلهای نغز و دلخواهخندان ز طراوت جوانیمرغان لطیف‌طبع آگاهنالان به نوای باستانیبر آتش روی گل شبانگاههر یک سرگرم زندخوانیمن بی‌خبرانه رفتم از راهاز آن نغمات آسمانیبا خود گفتم به ناله و آهکای رانده ز عالم معانی!با بال ضعیف و […]

دسته‌ها
گردآوری

نمونه اشعار : ملک الشعرای بهار

باز بر شاخسار حیله و فنانجمن کرده‌اند زاغ و زغنزاغ خفته در آشیان هزارخار رسته به جایگاه سمنبلبلان را شکسته بال نشاطگلبنان را دریده پیراهنابر افکنده از تگرگ خدنگآب پوشیده زین خطر جوشنشد ز بیغوله بوم جانب باغشد ز ویرانه جغد سوی چمنزآن چمن کشیان جغدان شدبه که بلبل برون برد مسکنکیست کز بلبل رمیده […]

دسته‌ها
گردآوری

نمونه اشعار : ملک الشعرای بهار

یکی زیبا خروسی بود جنگیبه مانند عقاب از تیزچنگیگشاده سینه و گردن کشیدهبرای جنگ و پرخاش آفریدهنهاده تاجی از یاقوت بر ترگفروهشته دو غبغب چون دو گلبرگدو چشمانش چو دو مشعل فروزاننگاهش خرمن بدخواه سوزانخروشش چون خروش پهلوانانبه هنگام نوا، عزال خوانانز نوک ناخنش تا زیر منقاربه یک گز می‌رسیدی گاه رفتارمیان هر دو بالش […]

دسته‌ها
گردآوری

نمونه اشعار : ملک الشعرای بهار

نهفته روی به برگ اندرون گلی محجوبز باغبان طبیعت ملول و غمگین بودز تاب و جلوه اگر چند مانده بود جداولی ز نکهت او باغ عنبرآگین بودز اوستادی خورشید و دایگانی ماهجدا به سایهٔ اشجار، فرد و مسکین بودنه با تحیت نوری ز خواب برمی‌خاستنه با فسانهٔ مرغی سرش به بالین بودفسرده عارض بی‌رنگ او […]

دسته‌ها
گردآوری

نمونه اشعار : ملک الشعرای بهار

زال زمستان گریخت از دم بهمنآمد اسفند مه به فر تهمتنخور به فلک تاخت همچو رای پشوتنآتش زردشت دی فسرد به گلشن سبزه چو گشتاسب خیمه زد به گلستان قائد نوروز چتر آینه‌گون زدماه سفندارمذ طلایه برون زدساری منقار و ساق پای به خون زدهدهد بر فرق تاج بوقلمون زد زاغ برون برد فرش تیره […]

دسته‌ها
گردآوری

نمونه اشعار : ملک الشعرای بهار

ای نگار روحانی! خیز و پرده بالا زندر سرادق لاهوت کوس «لا» و «الا» زندر ترانه معنی دم ز سر مولا زنو آن گه از غدیر خم بادهٔ تولا زن تا ز خود شوی بیرون، زین شراب روحانی در خم غدیر امروز باده‌ای به جوش آمدکز صفای او روشن جان باده‌نوش آمدوآن مبشر رحمت باز […]

دسته‌ها
گردآوری

نمونه اشعار : ملک الشعرای بهار

امروز خدایگان عالمبر فرق نهاد تاج « لولاک »امروز شنید گوش خاتم« لولاک لما خلقت الافلاک »امروز ز شرق اسم اعظممهر ازلی بتافت بر خاک امروز از این خجسته مقدمارکان وجود شد مشید امروز خدای با جهان کردلطفی که نکرده بود هرگزنوری که مشیتش نهان کردامروز پدید گشت و بارزآورد و مربی جهان کردیک تن […]