حکایت های ملانصر الدین/بخش ششم

روزی ملا کنار نهر آبی نشسته بود که ده نفر نابینا به او رسیدند و گفتند: در مقابل دریافت نفری یک دینار ما را از نهر بگذران.ملا ۹ نفر را رد کرد و هنگامی که داشت نفر آخری را از آب می گذراند ناگهان نابینای