وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

گزیده اشعار احمد رضا احمدی/بخش۴

* سرگردانی از روزهایی بود که باران مدام بارید و تو در برگریزان باران مرا یافتی. بهانه این بود که عروسکان خنیاگر در جسم خداحافظی تو در تداوم باران خواهند مرد. جرأت دارم که امروز بگویم: می‌دانستم تنت خداحافظی بود. در لباس سیاه گمنام تو سخن‌های ما آذین می‌شد چرا که با همان پاییز متوقف…