قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ماده‌ ۲۱ـ آیین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ قانون‌ باستثنای‌ آیین‌نامه‌های‌ مذکور در ماده‌ ۱۰ پس‌ از تأیید شورایعالی‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ به‌ تصویب‌ هیئت‌ وزیران‌ می رسد