وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

متن کامل انجیل متی/فصل دوم

چون عیسی در ایّام هیرودیسِ پادشاه در بیتْ‌لَحِم یهودیه تولّد یافت، ناگاه مجوسی چند از مشرق به اُورْشلیم آمده، گفتند، ۲ کجاست آن مولود که پادشاه یهود است زیرا که ستاره او را در مشرق دیده‌ایم و برای پرستش او آمده‌ایم؟ ۳ امّا هیرودیس پادشاه چون این را شنید، مضطرب شد و تمام اُوْرشلیم با…