وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

خلاصه کتاب مزامیر/بخش سوم

چنانکه آهو برای نهرهای آب شدت اشتیاق دارد، همچنان ای خدا جان من اشتیاق شدید برای تو دارد.
انسان در حرمت باقی نمی‌ماند، بلکه مثل بهایم است که هلاک می‌شود.
انسانی که در حرمت است و فهم ندارد، مثل بهایم است که هلاک می‌شود.
حکمت را در باطن من به من بیاموز