وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

گزیده اشعار قیصر امین پور/بخش۳

دیروز ما زندگی را به بازی گرفتیم امروز ،او ما را … فردا؟ * دیشب دوباره گویا خودم را خواب دیدم : در آسمان پر می کشیدم و لا به لای ابرها پرواز میکردم و صبح چون از جا پریدم در رختخوابم یک مشت پر دیدم یک مشت پر ، گرم و پراکنده پایین بالش…

Details
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

گزیده اشعار احمد رضا احمدی/بخش۴

* سرگردانی از روزهایی بود که باران مدام بارید و تو در برگریزان باران مرا یافتی. بهانه این بود که عروسکان خنیاگر در جسم خداحافظی تو در تداوم باران خواهند مرد. جرأت دارم که امروز بگویم: می‌دانستم تنت خداحافظی بود. در لباس سیاه گمنام تو سخن‌های ما آذین می‌شد چرا که با همان پاییز متوقف…

Details