قانون‌ نحوه‌ جلوگیری‌ از آلودگی‌ هوا

قانون‌ نحوه‌ جلوگیری‌ از آلودگی‌ هوایکشنبه‌ مورخ‌ سوم‌ اردیبهشت‌ ماه‌ یک‌هزار و سیصدوهفتادوچهار مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تصویب‌ و در تاریخ‌ ۱۳۷۴/۰۲/۱۳ به‌ تأئید شورای‌ نگهبان‌ رسیده‌ است‌.

Details

قانون شکار و صید

قانون شکار و صید واریز کسور بازنشستگی‌ آنان‌ طبق‌ آیین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ توسط‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ تهیه‌ و پس‌ از تایید سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور به‌ تصویب‌ هیئت‌ وزیران‌ می‌رسد.

Details

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ماده‌ ۲۱ـ آیین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ قانون‌ باستثنای‌ آیین‌نامه‌های‌ مذکور در ماده‌ ۱۰ پس‌ از تأیید شورایعالی‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ به‌ تصویب‌ هیئت‌ وزیران‌ می رسد

Details