شعر کوتاه ایران:قسمت ۳۰

ساغر شفیعی

چندخانه ی کلنگی دیگربایدفروبریزد؟
چندآپارتمان قدبکشد
تا این کوچه دیگر
مرابه یاد تو
نیندازد
***
مژگان عباسلو

از آدم‌ها
خسته‌ام،
مثل جنگجویی
از شمارش زخم‌هایش…

Details

شعر کوتاه ایران:قسمت۲۶

دل به هـــر کـــس مسپار !!!
گــــرچه ، عاشــــق باشد
حکم دلداری ، فقط عشق که نیست …
او بجــــز عشــق باید
لایق عمق نگاهت باشد
و کمی هم بیــــــمار
تا نگاه تو تسکین بدهد روحش را …
دل به هـــــر کــــس مســـــپار …!!!

Details