وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

متن کامل انجیل برنابا

الی که این دختر زندگانی می‌کرد به پاکی، بدون هیچ گناهی و منزه بود از ملامت و ملازم نماز بود با روزه همانا یک روزی تنها بود که ناگاه فرشته جبرئیل داخل شد بر بستر او و سلام داد به او و گفت: برکت خدای باد بر تو ای مریم.

(۳) پس ترسید آن دختر از ظهور آن فرشته.

(۴) لیکن آن فرشته فرونشانید ترس او را و گفت: مترس

Details
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

متن کامل انجیل توماس/به روایت کشفیات نجع حمادی

بلغور حمل می کرد. هنگامی که [در] راه گام برمی داشت، و هنوز قدری از خانه دور شده بود، دسته کوزه شکست و بلغور در پشت سرش روی راه می ریخت . زن

Details