داستان کوتاه آموزنده:۶ داستان کوتاه

رسیدم خونه عصبانی بودم .عصبانیتی که به اون ربطی نداشت، اما دلم می خواست سر یکی خالی کنم. چه اشکالی داشت؟ اصلا خوب هم بود. بهرحال باید می فهمید من مردم و اون فقط یک زن تنها اونم با

Details

گردآوری داستان کوتاه آموزنده:۵ داستان کوتاه خواندنی

روزی دو مرد جوان نزد استادی آمدند و ازاو پرسیدند
فاصله بین دچار یک مشکل شدن تا راه حل یافتن برای حل مشکل چقدراست؟
استاد اندکی تامل کرد و گفت:فاصله مشکل

Details