وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

داستان کوتاه آموزنده:۱۲ داستان کوتاه

پسرک با تعجب از پدرش پرسید : چه خبر است؟؟
پدر لبخندی زد و گفت: پسرم توجه کن و بعد با صدای بلند فریاد زد:
تو یک قهرمان هستی!!
صدا پاسخ داد: تو یک قهرمان هستی!!
پسرک باز بیشتر تعجب کرد.
پدرش توضیح داد:

Details
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

داستان کوتاه آموزنده:۱۱ داستان کوتاه

۱ اسمش فلمینگ بود . کشاورز اسکاتلندی فقیری بود. یک روز که برای تهیه معیشت خانواده بیرون رفت، صدای فریاد کمکی شنید که از باتلاق نزدیک خانه می آمد. وسایلشو انداخت و به سمت باتلاق دوید.اونجا ، پسر وحشتزده ای رو دید که تا کمر تو لجن سیاه فرو رفته بود و داد میزد و…

Details

داستان کوتاه آموزنده:۲۵ داستان کوتاه جالب

می گویند حدود ٧٠٠ سال پیش، در اصفهان مسجدی می ساختند. روز قبل از افتتاح مسجد، کارگرها و معماران جمع شده بودند و آخرین خرده کاری ها را انجام

Details