وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

شعر طبیعت و محیط زیست:آرزو نوری

سی و سه بار گریه می‌کنم تا راس ساعت دلتنگی نصف جهان باشم رودخانه حرفی برای گفتن ندارد دخترها آواز می‌خوانند و پل بزرگ به کوچکی حنجره هایشان می‌خندد!

Details
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

شعر طبیعت و محیط زیست:آرزو نوری

سی و سه بار گریه می‌کنم تا راس ساعت دلتنگی نصف جهان باشم رودخانه حرفی برای گفتن ندارد دخترها آواز می‌خوانند و پل بزرگ به کوچکی حنجره هایشان می‌خندد!

Details