وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

شعر طبیعت و محیط زیست:عمران صلاحی

نمی گذاشت مگس باز کنیم پنجره را، به آسمان و به ابر و به گل نگاه کنیم. نمی گذاشت مگس، به کوه و برف و درختان و پل نگاه کنیم. خلاصه، تور کشیدیم روی پنجره ها. به خاطر مگسی، آسمان مشبک شد. عمران صلاحی

Details
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

شعر طبیعت و محیط زیست:عمران صلاحی

نمی گذاشت مگس باز کنیم پنجره را، به آسمان و به ابر و به گل نگاه کنیم. نمی گذاشت مگس، به کوه و برف و درختان و پل نگاه کنیم. خلاصه، تور کشیدیم روی پنجره ها. به خاطر مگسی، آسمان مشبک شد. عمران صلاحی

Details