وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

شعر کوچه های عاشقی/ابوالقاسم کریمی

گذشته حال و فردا را به هم ریخت  زمین را یک زن زیبا به هم ریخت سکوت کوچه های عاشقی را لب جادویی حوا به هم ریخت ………………………………… ابوالقاسم کریمی 

Details