معرفی وبسایت

نام : وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

طراح : رضا خطیبی نیک

میزبان: سرور ۹۷

اهداف وبسایت:

۱_نشر اشعار ، آثار  و اندیشه های ابوالقاسم کریمی

۲_فرهنگسازی و ارتقاع سطح آگاهی جامعه

۳_جذب نیروی کاری

گنجینه شعر کوتاه و داستان آموزنده