گزیده ابیات از عزلیات و اشعار سید حسین رضوی معروف به غبار همدانی

گنجینه شعر کوتاه و داستان آموزنده