گزیده ای از بهترین سخنان بزرگان_بخش اول

گنجینه شعر کوتاه و داستان آموزنده