وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

خلاصه کتاب مزامیر/بخش چهارم

ای جان من، فقط برای خدا خاموش شو زیرا که امید من از وی است.
او تنها صخره و نجات من است و قلعهٔ بلند من تا جنبش نخورم.
برخداست نجات و جلال من. صخرهٔ قوّت من و پناه من در خداست.
ای قوم همه وقت بر او توکّل کنید و دلهای خود را به حضور وی بریزید. زیرا خدا ملجای ماست،