درباره من دو

[tm_heading custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal” align=”center” text_color=”secondary_color” text=”سلام اسم من هست” font_size=”lg:15″ letter_spacing=”0px” typed_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[tm_heading custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal” align=”center” text_color=”custom_color” custom_text_color=”#ffffff” text=”علی اکبری” font_size=”xs:70;sm:90;md:105;lg:80″ line_height=”1″ typed_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[tm_heading custom_google_font=”1″ google_fonts=”font_family:Playfair%20Display%3Aregular%2Citalic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” align=”center” text_color=”custom_color” custom_text_color=”#ffffff” text=”همیشه با احساسات زندگی می کنند” font_size=”lg:25″ typed_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[tm_box_icon heading_color=”custom_color” custom_heading_color=”#ffffff” align=”center” type=”linea” icon_linea=”icon-basic-pencil-ruler” heading=”ایجاد موارد” button=”|||”]
[tm_box_icon heading_color=”custom_color” custom_heading_color=”#ffffff” align=”center” type=”linea” icon_linea=”icon-basic-message-txt” heading=”نوشتن”]
[tm_box_icon heading_color=”custom_color” custom_heading_color=”#ffffff” align=”center” type=”linea” icon_linea=”icon-basic-globe” heading=”مسافرت”]
[tm_box_icon heading_color=”custom_color” custom_heading_color=”#ffffff” align=”center” type=”linea” icon_linea=”icon-basic-mouse” heading=”بازی های کامپیوتری”]
[tm_heading custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal” align=”right” text_color=”secondary_color” text=”درباره من” font_size=”lg:16″ letter_spacing=”0px” typed_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[tm_heading custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal” align=”right” text_color=”primary_color” text=”معرفی” font_size=”xs:45;lg:38″ typed_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[tm_heading tag=”p” custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal” align=”right” text_color=”primary_color” text=”طراحان گرافیک از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار خود به نظر می‌رسد و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها در نظر گرفته شده‌است” font_size=”lg:15″ line_height=”30px” typed_list=”%5B%7B%7D%5D”][tm_list icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-check” item_style=”” style=”” items=”%5B%7B%22item_title%22%3A%22%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%22%2C%22link%22%3A%22%7C%7C%7C%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_pe7stroke%22%3A%22pe-7s-album%22%2C%22icon_linea%22%3A%22icon-basic-accelerator%22%7D%2C%7B%22item_title%22%3A%22%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D9%88%20%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_pe7stroke%22%3A%22pe-7s-album%22%2C%22icon_linea%22%3A%22icon-basic-accelerator%22%7D%2C%7B%22item_title%22%3A%22%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_pe7stroke%22%3A%22pe-7s-album%22%2C%22icon_linea%22%3A%22icon-basic-accelerator%22%7D%5D”]
[tm_heading custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal” align=”right” text=”خدمات” font_size=”lg:25″ css=”.vc_custom_1532763808532{margin-bottom: 20px !important;}” typed_list=”%5B%7B%7D%5D”][tm_list icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-check” item_style=”” style=”” items=”%5B%7B%22item_title%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%20%D9%88%20%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%22%2C%22link%22%3A%22%7C%7C%7C%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_pe7stroke%22%3A%22pe-7s-album%22%2C%22icon_linea%22%3A%22icon-basic-accelerator%22%7D%2C%7B%22item_title%22%3A%22%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_pe7stroke%22%3A%22pe-7s-album%22%2C%22icon_linea%22%3A%22icon-basic-accelerator%22%7D%2C%7B%22item_title%22%3A%22%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D9%88%D8%A8%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_pe7stroke%22%3A%22pe-7s-album%22%2C%22icon_linea%22%3A%22icon-basic-accelerator%22%7D%2C%7B%22item_title%22%3A%22%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D9%88%20%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_pe7stroke%22%3A%22pe-7s-album%22%2C%22icon_linea%22%3A%22icon-basic-accelerator%22%7D%2C%7B%22item_title%22%3A%22%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_pe7stroke%22%3A%22pe-7s-album%22%2C%22icon_linea%22%3A%22icon-basic-accelerator%22%7D%2C%7B%22item_title%22%3A%22%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_pe7stroke%22%3A%22pe-7s-album%22%2C%22icon_linea%22%3A%22icon-basic-accelerator%22%7D%5D”]
[tm_pie_chart bar_color=”secondary_color” custom_track_color=”#eeeeee” chart_value=”90″ chart_text=”استراتژی نام تجاری” chart_desc=”طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی،آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند”]
[tm_pie_chart custom_track_color=”#eeeeee” chart_value=”45″ chart_text=”راه حل های دیجیتال” chart_desc=”طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی،آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند”]
[tm_instagram overlay=”1″ heading=”اینستاگرام” username=”kinfolk” number_items=”6″ number_columns=”xs:2;sm:3;md:3;lg:6″]
گنجینه شعر کوتاه و داستان آموزنده