ترجمه 6 شعر زیبا از ویکتور دی لوپز

مترجم : ابوالقاسم کریمی شاعر:ویکتور دی لوپز حقوقدان و استاد دانشگاه و نویسنده کتاب های درسی کالج و آثار مرجع در مورد حقوق *** شعر اول *** Trust is earned slowly,Over the course of one’s life,But lost in an instant. اعتماد به آرامیدر طول زندگی به دست می آید،اما در یک لحظه از دست می …

ترجمه 6 شعر زیبا از ویکتور دی لوپز ادامه »