آثار ابوالقاسم کریمی:اشعار

وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

10 شعر کوتاه:ابوالقاسم کریمی

ای دوستآنکه افسار به دست آمده استجلادیستکه از نجات سخن میگوید پیش از آنکه بدانم چیستگفتنداین هویت توست … ای تفبر آنان که افسار رانجات میدانند. گناهلباس شایعه به تن کردوقتی بخششبه خاطره پیوست آنجا که انسان ستایش می شودحقیقتبه انزواپناه میبرد ای گل کوچککه در معبد سرنوشت روییده ای برای کامل شدنعشق کافی نیست …

10 شعر کوتاه:ابوالقاسم کریمی ادامه »