کاریکلماتور یعنی کاریکاتوری که با کلمات نوشته می شود. کاریکلماتور سبکی است ترکیب یافته از کاریکاتور و کلمه به عبارتی دیگر، کاریکلماتور بازی باکلمات است.دقیق شدن در معانی گوناگون کلمات و قرار دادن آنهابا ظرافت درکنارهم با استفاده از ترکیبی از آرایه های ادبی ؛ همانند کنایه،تشبیه، ایهام، تمثیل،استعاره ،تضاد تلمیح ،و… همینطور کوتاه بودن ، پختگی بیان ازویژگی های این نوع سبک ادبی یعنی کاریکلماتورمی باشد .

***

توجه: انتشار تمامی نوشته های مرتبط با این موضوع( قانونا و شرعا )تنها با ذکر منبع مجاز می باشد در غیر این صورت جدا از انتشار مطالب خوداری فرمایید.

شنبه 11 سپتامبر, 2021 8:41 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

کاریکلماتور_ابوالقاسم کریمی/شماره۲۰

کاریکلماتور_ابوالقاسم کریمی/شماره۲۰
شنبه 11 سپتامبر, 2021 8:44 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

کاریکلماتور_ابوالقاسم کریمی/شماره۲۱

کاریکلماتور_ابوالقاسم کریمی/شماره۲۱
شنبه 11 سپتامبر, 2021 8:47 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

کاریکلماتور_ابوالقاسم کریمی/شماره۲۱

کاریکلماتور_ابوالقاسم کریمی/شماره۲۱
شنبه 11 سپتامبر, 2021 8:49 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

کاریکلماتور_ابوالقاسم کریمی/شماره۲۲

کاریکلماتور_ابوالقاسم کریمی/شماره۲۲
سه‌شنبه 14 سپتامبر, 2021 4:31 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

کاریکلماتور/ابوالقاسم کریمی/۲۳

کاریکلماتور/ابوالقاسم کریمی/۲۳
شنبه 6 مارس, 2021 10:55 ق.ظ

کاریکلماتور/ابوالقاسم کریمی/بخش اول و دوم

کاریکلماتور/ابوالقاسم کریمی/بخش اول و دوم