گردآوری اشعار ناب۶

وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

گردآوری اشعار ناب۶

نمونه اشعار غادة السمان/گردآوری:ابوالقاسم کریمی

نمونه اشعار غادة السمان گردآوری:ابوالقاسم کریمی منابع: اکولالیا کوچه باغ شعر شعرهای باران خورده *** شب من با نوشتن نامه های عاشقانه برای تو می گذرد؛ و سپس روز من با محو کردن هرکدام ، سپری می شود؛ کلمه به کلمه! و در این میان قطب نمای زرین من چشم های تو است ؛ که …

نمونه اشعار غادة السمان/گردآوری:ابوالقاسم کریمی ادامه »

مرگ رنگ

رنگی کنار شببی حرف مرده است.مرغی سیاه آمده از راههای دورمی خواند از بلندی بام شب شکست.سرمست فتح آمده از راهاین مرغ غم پرست.در این شکست رنگاز هم گسسته رشته هر آهنگ.تنها صدای مرغک بی باکگوش سکوت ساده می آرایدبا گوشوار پژواک.مرغ سیاه آمده از راههای دوربنشسته روی بام بلند شب شکستچون سنگ ، بی …

مرگ رنگ ادامه »

دیر زمانی است

دیر زمانی است روی شاخه این بیدمرغی بنشسته کو به رنگ معماستنیست هم آهنگ او صدایی، رنگیچون من در این دیار، تنها، تنهاستگرچه درونش همیشه پر زهیاهوست،مانده بر این پرده لیک صورت خاموشروزی اگر بشکند سکوت پر از حرف،بام و در این سرای می‌رود از هوش.راه فرو بسته گرچه مرغ به آوا،قالب خاموش او صدایی …

دیر زمانی است ادامه »

شب سردی است 

شب سردی است ، و من افسرده.راه دوری است ، و پایی خسته.تیرگی هست و چراغی مرده.می کنم ، تنها، از جاده عبور:دور ماندند ز من آدم ها.سایه ای از سر دیوار گذشت ،غمی افزود مرا بر غم ها.فکر تاریکی و این ویرانیبی خبر آمد تا با دل منقصه ها ساز کند پنهانی.نیست رنگی که …

شب سردی است  ادامه »

در دور دست

در دور دستقویی پریده بی گاه از خوابشوید غبار نیل ز بال و پر سپیدلب‌های جویبارلبریز موج زمزمه در بستر سپیددر هم دویده سایه و روشن.لغزان میان خرمن دودهشبتاب می‌فروزد در آذر سپیدهمپای رقص نازک نیزارمرداب می‌گشاید چشم تر سپید.خطی ز نور روی سیاهی است:گویی بر آبنوس درخشد رز سپیددیوار سایه‌ها شده ویراندست نگاه در …

در دور دست ادامه »