وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

گزیده آیات قرآن

دوشنبه 15 مارس, 2021 11:37 ق.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

گزیده آیات قرآن/الجزء الاول

گزیده آیات قرآن/الجزء الاول
یکشنبه 28 مارس, 2021 5:23 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

گزیده آیات قرآن/الجزء التاسع

زودا کسانی را که در زمین به ناحق تکبر می‌ورزند، از آیاتم رویگردان سازم. (به طوری که) اگر هر نشانه‌ای (ربانی) را بنگرند، بدان ایمان نیاورند و اگر راه سراشیب رشد را ببینند، آن را راهی (درست) برنمی‌گیرند و اگر راه سراشیب گمراهی را ببینند آن را راهی (درست برای خود) برمی‌گیرند. این بدین سبب است که آنان با آیات ما (همان‌ها و ما را) تکذیب کردند و (از)غافلان بوده‌اند. (۱۴۶)
سه‌شنبه 16 مارس, 2021 9:17 ق.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

گزیده آیات قرآن/الجزء الثالث

گزیده آیات قرآن/الجزء الثالث
پنج‌شنبه 1 آوریل, 2021 6:55 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

گزیده آیات قرآن/الجزء الثالث عشر_الجزء الرابع عشر

گزیده آیات قرآن/الجزء الثالث عشر_الجزء الرابع عشر
پنج‌شنبه 25 مارس, 2021 4:30 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

گزیده آیات قرآن/الجزء الثامن

بگو: «پروردگار من فقط زشتکاری‌های متجاوز - چه آشکارش و چه پنهانش - را و گناه دنباله‌دار را و تجاوز بنا حق را حرام گردانیده است و (نیز) اینکه چیزی را شریک خدا پندارید که دلیلی بر (حقانیت) آن نازل نکرده و اینکه چیزی را که نمی‌دانید به خدا نسبت دهید.» (۳۳)
سه‌شنبه 6 آوریل, 2021 8:17 ق.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

گزیده آیات قرآن/الجزء الثامن عشر_الجزء التاسع عشر_الجزء العشرون_الجزء الحادی والعشرون

گزیده آیات قرآن/الجزء الثامن عشر_الجزء التاسع عشر_الجزء العشرون_الجزء الحادی والعشرون
چهارشنبه 17 مارس, 2021 10:25 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

گزیده آیات قرآن/الجزء الثانی

گزیده آیات قرآن/الجزء الثانی
سه‌شنبه 6 آوریل, 2021 8:19 ق.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

گزیده آیات قرآن/الجزء الثانی والعشرون_الجزء الثالث والعشرون_الجزء الرابع والعشرون

گزیده آیات قرآن/الجزء الثانی والعشرون_الجزء الثالث والعشرون_الجزء الرابع والعشرون
چهارشنبه 24 مارس, 2021 3:04 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

گزیده آیات قرآن/الجزء الخامس

گزیده آیات قرآن/الجزء الخامس