گزیده اشعار عبید زاکانی

خدایا تا از این فیروزه ایوانفروزد ماه و مهر و تیر و کیوانشه خاور جهان آرای باشدزمان باقی زمین بر جای باشدبر این نیلوفری کاخ کیانیکند خورشید تابان قهرمانیجهانرا چار عنصر مایه باشدمکانرا از جهت شش پایه باشدز جوهر تا عرض راهست تاریهیولا تا کند صورت نگاریهمیشه تا فراز فرش غبرامعلق باشد این نه سقف …

گزیده اشعار عبید زاکانی ادامه »