نمودار

[tm_pie_chart bar_color=”secondary_color” custom_track_color=”#eeeeee” chart_value=”90″ chart_text=”استراتژی نام تجاری” chart_desc=”طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند”]
[tm_pie_chart custom_track_color=”#eeeeee” chart_value=”45″ chart_text=”راه حل های دیجیتال” chart_desc=”طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند”]
[tm_pie_chart bar_color=”custom_color” custom_track_color=”#eeeeee” chart_value=”90″ chart_text=”استراتژی نام تجاری” chart_desc=”طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند” custom_bar_color=”#dddddd”]
طراح 85%
ایده 80%
بازاریاب 70%
تصویر 60%
طراح 85%
ایده 80%
بازاریاب 70%
تصویر 60%
گنجینه شعر کوتاه و داستان آموزنده