باکس فلیپ

[tm_rotate_box back_heading=”باکس فلیپ” back_text=”راحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و تا صرفاً صاحب‌کار خود که قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است
” back_button=”url:%23|title:%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%A7||” front_background_image=”1057″]
[tm_rotate_box direction=”right” front_background_image=”871″ back_heading=”باکس فلیپ” back_text=”راحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و تا صرفاً صاحب‌کار خود که قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است
” back_button=”url:%23|title:%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%A7||”]
[tm_rotate_box direction=”bottom” front_background_image=”1288″ back_text=”راحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و تا صرفاً صاحب‌کار خود که قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است
” back_button=”|||” front_heading=”باکس فلیپ” back_heading=”باکس فلیپ”]
[tm_rotate_box direction=”left” back_background_color=”custom” front_background_image=”1444″ back_heading=”رنگ سفارشی” back_text=”راحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و تا صرفاً صاحب‌کار خود که قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است
” back_button=”url:%23|title:%D8%AF%DA%A9%D9%85%D9%87||” front_heading=”رنگ سفارشی” back_custom_background_color=”#592f0a”]
[tm_rotate_box direction=”bottom” front_heading_color=”custom” front_custom_heading_color=”#ffffff” front_text_color=”custom” front_custom_text_color=”rgba(255,255,255,0.59)” front_background_color=”gradient” back_button=”|||” front_heading=”پس زمینه گرادیان” front_text=”راحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و تا صرفاً صاحب‌کار خود که قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است
” back_background_image=”871″ front_button=”url:%23|title:%D8%AF%DA%A9%D9%85%D9%87||” front_background_gradient=”background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%, #D61562), color-stop(100%, #1700C4));background: -moz-linear-gradient(left,#D61562 0%,#1700C4 100%);background: -webkit-linear-gradient(left,#D61562 0%,#1700C4 100%);background: -o-linear-gradient(left,#D61562 0%,#1700C4 100%);background: -ms-linear-gradient(left,#D61562 0%,#1700C4 100%);background: linear-gradient(left,#D61562 0%,#1700C4 100%);”]
[tm_rotate_box direction=”left” front_heading_color=”primary” front_text_color=”primary” front_button_color=”default” front_background_color=”” back_heading_color=”custom” back_custom_heading_color=”#0091c6″ back_text_color=”primary” back_background_color=”gradient” back_button=”|||” front_heading=”پس زمینه گرادیان” front_button=”|||” front_background_image=”1403″ back_heading=”پس زمینه گرادیان” back_text=”راحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و تا صرفاً صاحب‌کار خود که قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است
” back_background_gradient=”background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%, #F0F5DF), color-stop(100%, #BCE4F7));background: -moz-linear-gradient(top,#F0F5DF 0%,#BCE4F7 100%);background: -webkit-linear-gradient(top,#F0F5DF 0%,#BCE4F7 100%);background: -o-linear-gradient(top,#F0F5DF 0%,#BCE4F7 100%);background: -ms-linear-gradient(top,#F0F5DF 0%,#BCE4F7 100%);background: linear-gradient(top,#F0F5DF 0%,#BCE4F7 100%);”]
گنجینه شعر کوتاه و داستان آموزنده