دوشنبه 23 آگوست, 2021 2:20 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

داستان کوتاه آموزنده:۲۰ داستان کوتاه

بی اختیار یک گام به او نزدیک تر شدم و در این حال میس هالیس را دیدم تقریبا پشت سر آن دختر ایستاده بود. زنی حدود ۴۰ ساله با موهای خاکستری رنگ که در زیر کلاهش جمع شده بود، اندکی چاق