شنبه 4 سپتامبر, 2021 7:31 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

نامه هایی که هرگز فرستاده نشد/شماره۲

کیمیا مسئولیت یک وزنه سنگینه که اگه عاشق زندگی نباشی نمیتونی سنگینی مسئولیت رو تحمل کنی کیمیا
یکشنبه 5 سپتامبر, 2021 4:06 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

نامه هایی که هرگز فرستاده نشد/شماره۲

کیمیا قدر شناس اندوه امروزت باش تا فردا مبتلای تکرار مشکلت نباشی *** کیمیا تنها عاشقان میتونن با شادی و آرامش مسئولیت های زندگی رو به دوش بکشن ***
شنبه 4 سپتامبر, 2021 7:42 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

نامه هایی که هرگز فرستاده نشد/شماره۳

زندگی کردن شوخی نیست اگه مراقب نباشی غم سر زده میاد خونت بی اجازه کنارت میشینه و  قبل از اینکه  بتونی حرفی بهش بزنی