وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

گزیده اشعار قیصر امین پور/بخش۳

دیروز ما زندگی را به بازی گرفتیم امروز ،او ما را … فردا؟ * دیشب دوباره گویا خودم را خواب دیدم : در آسمان پر می کشیدم و لا به لای ابرها پرواز میکردم و صبح چون از جا پریدم در رختخوابم یک مشت پر دیدم یک مشت پر ، گرم و پراکنده پایین بالش…